Job eller praktik

Information til studerende og praktikbeskrivelser for daginstitutionen Virklund-Sydbyen

Læs mere om de enkelte institutioner

Pædagogstuderende:

I Granly har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. december og 1. juni.
Som led i uddannelsen er de i perioden i praktikindkald på seminariet, hvor de evaluerer på opgaver og får undervisning.

I Granly har vi praktikvejledere både i vuggestuen og børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende.

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De stiller spørgsmål til pædagogisk praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som mulig i den periode de er i praktik og er derfor meget engageret i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

Praktikbeskrivelse:

Læs vores praktikbeskrivelse

Pædagogstuderende:

I Søfryd har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. december og 1. juni.
Som led i uddannelsen er de i perioden i praktikindkald på seminariet, hvor de evaluerer på opgaver og får undervisning.

I Søfryd har vi praktikvejledere både i vuggestuen og børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende.

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De stiller spørgsmål til pædagogisk praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som mulig i den periode de er i praktik og er derfor meget engageret i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

Praktikbeskrivelse:

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. januar 2019

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

 

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Søfryd

Solhøjsvej 6-8

8600 Silkeborg

Vuggestuen:30580129, børnehaven: 30550519

Soefryd@silkeborg.dk

Virklund-sydbyen.silkeborgkommune.dk

Heidi Margrethe Berthelsen

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

 1. Antal børn/unge /voksne
 2. Aldersgruppe
 3. Antal stuer / afdelinger
 4. Åbningstid

 

a) 32 vuggestuebørn / 44 børnehavebørn

b) 0-6 år

c) 3 vuggestuegrupper / 2 børnehavegrupper

d) man- torsdag: 6.30 - 16.45 / fred: 6.30 - 16.30

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Dagpasningstilbud.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Normal fungerende børn.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

Gode børnefællesskaber

Børn som lærer at mestre livet

Kreative udtryksformer

Nærvær

Børn i bevægelse.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, pgu'ere, inklusionspædagog, køkkenassistenter.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

 

Pædagogisk grunduddannelse:

 

 

 

 

x

 

 


PD modul i praktikvejledning:

 

 

x

 

 


Diplomuddannelse Diplom modul i inklusion

 

 

 

 

 

 


Andet/ andre uddannelser:

 

Navne:

Line Mosegaard (2., 3. og 4. praktikperiode)

Pd modul i praktikvejledning, praktikken foregår i vuggestuen.

 

 

Ulla Pedersen (1.praktikperiode)

Pd modul i praktikvejledning, praktikken foregår i børnehaven.

 

Rikke Glyholt Christensen (1.praktikperiode)

Grundlæggende praktikvejlederkursus, praktikken foregår i vuggestuen.

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Fysioterapeuter, sprogpædagoger, tale-hørepædagoger, vejledningspædagoger, psykologer, inklusionspædagog.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Nej

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Ja, praktikanter i 2. og 3. praktikperiode er alene i åbning og lukning af institutionen, op til en halv time.

Ydermere kan praktikanten være alene med små grupper af børn.

 

Øvrige oplysninger

Nej

 

 

 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

 

 

 

Primær: Sekundær:

 

x

 

Dagtilbudspædagogik

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Skole- og fritidspædagogik

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

 

x

 

 

 

 

x

 

1) Kreative udtryksformer.

 

 

x

 

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

 

x

 

 

 

x

 

4) Medier og digital kultur.

 

 

 

 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

 


Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Primært socialt velfungerende familier.

Pædagogiske læreplaner.

SMTTE Silkeborg kommunes børn-og ungepolitik

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende kommer til at indgå i det daglige pædagogiske arbejde.

Med støtte fra vejleder gives der plads og rum til at afprøve egn pædagogisk praksis.

Der forventes at den studerende igennem egne observationer evaluerer og reflekterer over egen praksis med hjælp fra vejledere og evt. andet personale.

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

Vi dokumenterer ved at skrive på informationstavlen/ iPad, hvad vi har lavet, henviser til links, hænger billeder op, samt via dialog med forældrene.

Vi arbejder med SMTTE-modellen, for på denne måde at evaluere og dokumentere vores egen praksis.

Vuggestuen har i perioden 2014 - 2017 deltaget i et pædagogisk forskningsprojekt "Fremtidens dagtilbud".

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Institutionen har en kostpolitik.

Angivelse af relevant litteratur:

Der forventes at den studerende sætter sig grundigt ind i institutionens pædagogik, bl.a. ved at læse vores hjemmeside: www.Virklund-sydbyen silkeborgkommune.dk, samt derigennem Søfryd som enhed.

Ligeledes forventes det at den studerende læser Silkeborg kommunes børn og ungepolitik.

Litteratur aftales indbyrdes med den studerende.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Under hele praktikken tales der til vejledningen om, hvordan der arbejdes med målene. Og inden 2/3 af praktikperioden er gået, tales der om, hvad der mangler, og hvad der skal arbejdes videre med. Sådan at målene kan indfries inden praktikkens afslutning, samt hvad den studerendes læringsudbytte har været indtil nu.

Den afsluttende evaluering finder sted til en vejledning, hvor den studerende oplyses mundtligt om vejledere evaluering.

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Vi udarbejder en tidsplan i samarbejde med den studerende med udgangspunkt i den studerendes kompetencemål. Der gives plads og mulighed for at den studerende kan afprøve pædagogiske tiltag.

b) Der gives en times vejledning om ugen. Den studerende laver dagsorden og skriver efterfølgende referat.

Der reflekteres over ugen der gik, der diskuteres relevant litteratur, der drøftes hvorledes der arbejdes med målene for praktikken, der gives gensidig feedback og konstruktiv kritik.

c) Portefølje inddrages i vejledningstimerne, hvor vi forventer at den studerende bruger dette til at samle relevant refleksion over egen og andres praksis.

 

Den studerendes arbejdsplan:

Der bliver udarbejdet en arbejdsplan inden praktikstart.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Vejleder vil tidligt tage fat om evt. problemer sammen med den studerende. Derefter vil vi hurtigst muligt rette henvendelse til uddannelsesstedet.

 

 

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Den studerende skal tilegne sig viden omkring det 0-3 årlige barns udvikling. På baggrund af dette skal den studerende selvstændigt tilrettelægge et pædagogisk forløb som skal understøtte barnets evne til at indgå i sociale og kommunikative relationer. Den studerende skal reflektere over egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

 

I samarbejde med vejlederen planlægges små forløb der giver mulighed for det enkelte barns deltagelsesmuligheder i fællesskabet, uanset alder.

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

I samarbejde med vejlederen planlægges små forløb der giver mulighed for det enkelte barns deltagelsesmuligheder i fællesskabet, uanset alder.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Den studerende skal være deltagende på personalemøder. Der forventes at den studerende præsenterer sig for såvel personale, som forældregruppen.

Vi arbejder med anerkendende kommunikation, derfor forventes der, at den studerende kommunikerer anerkendende med børn, forældre og kollegaer.

leg, legeteorier og legekulturer,

rammesætte børns leg,

Vi veksler mellem den frie leg og den strukturerede leg. Vi vægter legen højt.

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

Der udarbejdes en SMTTE i samarbejde med vejleder, som giver mulighed for selvstændigt arbejde med planlagte aktiviteter.

Vi arbejder æstetisk, musisk og kropsligt i vores pædagogiske praksis.

 

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Den studerende skal være omsorgsfuld og arbejde på lige fod med det øvrige pædagogiske personale og give omsorg til det enkelte barn. Den studerende skal sætte sig ind institutionens kostpolitik, og understøtte den.

Angivelse af relevant litteratur:

Der forventes at den studerende sætter sig grundigt ind i institutionens pædagogik, bl.a. ved at læse vores hjemmeside: www.virklund-sydbyen.silkeborgkommune.dk, samt derigennem Søfryd som enhed.

Ligeledes forventes det at den studerende læser Silkeborg kommunes Børne- og ungepolitik.

Litteratur aftales indbyrdes med den studerende.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Under hele praktikken tales der om hvordan der arbejdes med målene til vejledningen og inden 2/3 af praktikperioden er gået tales der om hvad der mangler, og hvad der skal arbejdes videre med, sådan at målene kan indfries inden praktikkens afslutning, samt hvad den studerendes læringsudbytte har været indtil nu. Den afsluttende evaluering finder sted til en vejledning, hvor den studerende oplyses mundtligt om vejledere evaluering.

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Vi vejleder og reflekterer løbende i dagligdagen og i vejledningstimerne, med udgangspunkt i den studerendes kompetencemål.

b) Der gives en times vejledning om ugen. Den studerende laver dagsorden og skriver efterfølgende referat.

Der reflekteres over ugen der gik, der diskuteres relevant litteratur, der drøftes hvorledes der arbejdes med målene for praktikken, der gives gensidig feedback og konstruktiv kritik.

c) Portfolie inddrages i vejledningstimerne, hvor vi forventer at du bruger dette til at samle relevant refleksion over egen og andres praksis.

 

 

 

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer at den studerende har kendskab til det 0-3 årige barns udvikling.

Vi forventer at den studerende kan indgå i sociale relationer imellem børn, personale samt forældre. Den studerende skal kunne indgå i sociale relationer.

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

Der bliver udarbejdet en arbejdsplan inden praktikkens start.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Vejleder vil tidligt tage fat om eventuelle problemer sammen med den studerende. Derefter vil vi hurtigst muligt rette henvendelse til uddannelsesstedet.

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod systematisk og viden baseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

Vi er en vuggestue der er nysgerrig på nye pædagogiske tiltag, da vi er under påvirkning af samfundet og dets ændringer.

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

 

Vi bestræber os på at følge med udviklingen, vi har iPad og computer på alle stuerene. Den studerende har mulighed for at bruge disse til pædagogiske aktiviteter.

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Den studerende har mulighed for at deltage i innovative og eksperimenterende tiltag, p.t. er det implementering i de nye lærerplaner, og hvad der ellers måtte røre sig.

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

Vi bestræber os på at følge barnets behov og er åbne over for forandring og fornyelse. Vi har et tæt samarbejde med forældrene.

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Vi arbejder med SMTTE og er for tiden optaget af implementering af de nye lærerplaner.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Personalet har alle gennemgået førstehjælpskursus, og bliver løbende opdateret.

Angivelse af relevant litteratur:

Der forventes at den studerende sætter sig grundigt ind i institutionens pædagogik, bl.a. ved at læse vores hjemmeside: www.virklund-sydbyen.silkeborgkommune.dk, samt derigennem Søfryd som enhed.

Ligeledes forventes det, at den studerende læser Silkeborg kommunes Børne- og ungepolitik.

Litteratur aftales indbyrdes med den studerende.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Under hele praktikken tales der om, hvordan der arbejdes med målene til vejledningen. Og inden 2/3 af praktikperioden er gået, tales der om hvad der mangler, og hvad der skal arbejdes videre med. Sådan at målene kan indfries inden praktikkens afslutning, samt hvad den studerendes læringsudbytte har været indtil nu.

Den afsluttende evaluering finder sted til en vejledning, hvor den studerende oplyses mundtligt om vejledere evaluering.

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Vi vejleder og reflekterer løbende i dagligdagen og i vejledningstimerne, med udgangspunkt i den studerendes kompetencemål.

b) Der gives en times vejledning om ugen. Den studerende laver dagsorden og skriver efterfølgende referat.

Der reflekteres over ugen der gik, der diskuteres relevant litteratur, der drøftes, hvorledes der arbejdes med målene for praktikken, der gives gensidig feedback og konstruktiv kritik.

c) Portfolie inddrages i vejledningstimerne, hvor vi forventer, at du bruger dette til at samle relevant refleksion over egen og andres praksis.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer at den studerende har kendskab til det 0-3 årige barns udvikling.

Vi forventer at den studerende kan indgå i sociale relationer imellem børn, personale samt forældre.

Den studerende skal kunne indgå i sociale relationer.

Den studerendes arbejdsplan:

 

Der bliver udarbejdet en arbejdsplan inden praktikkens start.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Vejleder vil tidligt tage fat om eventuelle problemer sammen med den studerende. Derefter vil vi hurtigst muligt rette henvendelse til uddannelsesstedet.

 

 

 

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:

Vi arbejder med anerkendende pædagogik og inklusion.

Vi arbejder med SMTTE og p.t med implementering af de nye lærerplaner.

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

Der må gerne tages billeder og video optages, med forbehold af enkelte børn.

Kontaktperson for den studerende

Der bliver udpeget et pædagogisk personale.


Pædagogstuderende:

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De undrer sig og stiller spørgsmål til pædagogiks praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I Troldehøjen har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. december og 1. juni.

Som led i uddannelsen er de studerende i praktikperioden på indkald på seminariet, hvor de får mulighed for at skabe forbindelse mellem teori og praksis. Her evaluerer de på opgaver og får undervisning.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som muligt, i den periode de er i praktik, og de er derfor meget engagerede i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

I Troldehøjen har vi praktikvejledere både i vuggestuen og i børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende i Huset.

Praktikbeskrivelse:

Læs vores Praktikbeskrivelse for Troldehøjen

Pædagogstuderende:

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De undrer sig og stiller spørgsmål til pædagogiks praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I Virklund Børnehave har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. december og 1. juni.

Som led i uddannelsen er de studerende i praktikperioden på indkald på seminariet, hvor de får mulighed for at skabe forbindelse mellem teori og praksis. Her evaluerer de på opgaver og får undervisning.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som muligt, i den periode de er i praktik, og de er derfor meget engagerede i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

I Troldehøjen har vi praktikvejledere både i vuggestuen og i børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende i Huset.

Praktikbeskrivelse:

Læs vores praktikbeskrivelse for Virklund Børnehave