I daginstitutionen Virklund-Sydbyen vægter vi forældresamarbejde højt. Forældresamarbejdet sker på mange niveauer. Vi ser forældrebestyrelsen som et vigtigt forum til udviklingen af dette samarbejde. Desuden spiller forældrebestyrelsen en vigtig rolle ift. den pædagogiske og kulturelle udvikling i institutionen.

Forældrebestyrelsen vil gerne invitere til dialog, og vi opfordrer derfor alle forældre til at henvende sig til forældrerepræsentanter, medarbejdere såvel som ledelse, hvis I har gode ideer, spørgsmål eller andre emner, der skal drøftes.

Sammensætning af forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af:

 • 2 forældre fra hver enhed i institutionen.
 • 4 repræsentanter valgt blandt medarbejderne, 1 fra hver enhed.

Forældre og medarbejdere har stemmeret

Institutionslederen er sagsbehandler og sekretær for bestyrelsen. Udover bestyrelsesmedlemmerne vælges der suppleanter for forældre- og medarbejderrepræsentanter.

Repræsentanter i forældrebestyrelsen vælges for en periode på to år. Der afholdes forskudte valg, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år og halvdelen i lige år.

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsens beføjelser

I Silkeborg Kommune har bestyrelsen kompetence til at fastsætte:

 • Principper for det pædagogiske arbejde i institutionen samlet og i de forskellige enheder.
 • Principper for personalets sammensætning
 • Principper for lokalt forældresamarbejde
 • Principper for forældrenes deltagelse i hverdagen
 • Principper for lokalt samarbejde mellem frivillige og institutionen
 • Principper for information til/fra forældre
 • Principper for anvendelse af institutionens økonomi

Et princip kan defineres som en ramme, der giver mulighed for flere forskellige handlinger. Et princip må således ikke være konkrete handlingsanvisninger, da det er ledelsens ansvar at træffe de konkrete daglige beslutninger. Man kan sige, at bestyrelsen skal beslutte retningen – ”hvad”. Mens daginstitutionsledelsen i samarbejde med personalet beslutter metoden – ”hvordan”.

Udover fastlæggelse af principper har bestyrelsen kompetence til:

 • At være repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af fastansatte medarbejdere og ledere i institutionen.
 • At blive inddraget i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.
 • At fastsætte hvornår institutionens enheder almindeligvis åbner og lukker de forskellige ugedage, således at den ugentlige åbningstid opfyldes.
 • At vedtage evt. lukkedage i enhederne indenfor de af kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer.
 • At tage stilling til madordning i institutionen efter kommunalbestyrelsens retningslinjer.
 • At blive inddraget i fastlæggelse af institutionens mission, vision og værdier.

Det er ikke meningen, at bestyrelsen skal træffe beslutning om alle områder hvert år. Institutionen har som regel nogle principper, praksis og traditioner, der kan fortsætte indtil andet er vedtaget.

I praksis gennemføres beslutninger som regel i et tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelse og institutionen.

- Forældrebestyrelsen i daginstitutionen Virklund-Sydbyen
Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Troldehøjen

Signe Skovhus, Fyrrebakken 1
Tel: 22 86 75 95
Mail: signeschjoerring@hotmail.com

Daniel Laursen, Hjortekæret 19
Tel:30 72 42 80
Mail: Daniellaursen81@gmail.com

Rikke Kornvig, Gunildslund 81
Tel: 26 13 74 49
Mail: rikkekornvig@hotmail.com

Mai Egeris Andersen
Paradisbakken 13
Tel:28 74 09 33
Mail: Maiegerisandersen@gmail.com

Granly

Jannie Meldgaard
Valdemarsgade 27
tel: 22 91 48 98
Mail: Meldgaard-89@hotmail.com

Camilla Munk
Christians 8. vej 56 1th
Tel: 25 48 03 27
Mail: Camillamunk0306@gmail.com

Ditte Scharling
Jernbanestræde 12 st.th
Tel: 42 79 02 91
Mail: dittescharling@gmail.com

Maja Due
Absalonsgade 6 1.sal
Tel: 22 16 17 33
Mail: Maja_due@hotmail.com

Søfryd

Janni Biltoft, Vejlbovej 22
Tel: 23 23 11 65
Mail: jannibiltoft@hotmail.com

Nik Grew Jensen, Saxogade 4 A
Tel: 31 75 50 98
Mail: nikgrewy@gmail.com

Marie Dalby Nielsen, Helmsvej 22
Tel: 27 85 72 08
Mail: mariedalbynielsen@gmail.com

Virklund Børnehave

Kristina B. Meyhoff, Ellesvinget 20
Tel: 24 41 01 42
mail: kristina_meyhoff@hotmail.com 

Mikkel Lund, Thorsøhøjen 3
Tel: 22847870
mail: mikkel.lund.ml@gmail.com

Pernille Schneider Sørensen
Rosenborgbakken 16

Dagsorden

Institutionslederen og bestyrelsesformanden aftaler dagsordenen.

Institutionslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest 14 dage før mødet.

Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen kan det ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden eller institutionslederen.

Ramme

 • Der af holdes mellem fire og seks møder i løbet af året
 • Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i de to enheder. Stedet fremgår af dagsordenen.
 • Bestyrelsesmøderne begynder kl. 19.00 og slutter kl. 21.30. Der holdes en kort pause halvvejs i mødet.

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, kontaktes en suppleant.

Bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden leder mødet. Mødelederens opgave er at sikre, at dagsordenen følges og tidsrammen for mødet overholdes, samtidig med at mødet foregår i en god dialog. Hvis tiden skrider, skal mødelederen tage initiativ til at prioritere i dagsordenen eller stramme op på dialogen. Mødelederen sikrer, at konklusionerne opsummeres efter hvert punkt. Mødelederen kan evt. uddelegere nogle af opgaverne.

Referatet sendes til lederen, der kigger det igennem og sender det ud til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen ikke har sendt kommentarer inden en uge, lægges det på Daycare i alle husene.

Sammensætning af forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af:

 • 2 forældre fra hver enhed i institutionen.
 • 4 repræsentanter valgt blandt medarbejderne, 1 fra hver enhed.

Forældre og medarbejdere har stemmeret.

Institutionslederen er sagsbehandler og sekretær for bestyrelsen. Udover bestyrelsesmedlemmerne vælges der suppleanter for forældre- og medarbejderrepræsentanter.

Repræsentanter i forældrebestyrelsen vælges for en periode på to år. Der afholdes forskudte valg, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år og halvdelen i lige år.

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.